Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.

Niezbędne warunki ubiegania się o pomoc

 1. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Wielkość  ekonomiczna gospodarstwa - mniej niż 10 tys. Euro
 3. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy ( w tym okresie beneficjent nie może prowadzić innej działalności gospodarczej).

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014 - 2020.

Kto się może ubiegać o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

 1.  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 2. beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 – 2020
 3. rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
 

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Od dnia 31 marca 2016 r. oddziały regionalne ARiMR rozpoczną nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014 - 2020. Wnioski będą przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przyznanie premii w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie się odbywać na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt
 • rozwojem produkcji mleka krowiego
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego
 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Od dnia 10 lutego 2016 r. oddziały regionalne ARiMR rozpoczną nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” z PROW 2014 - 2020. Wnioski będą przyjmowane do dnia 10 marca 2016 r.

Przyznanie premii o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” będzie się odbywać na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż przed dniem 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego.

Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.

Wysokość otrzymanej premii może wynieść maksymalnie 50 tys. zł, przy czym standardowa wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych netto inwestycji, natomiast w przypadku młodych rolników 60%.

Od dnia 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" z budżetu PROW 2014 – 2020.

Pomoc w ramach ww. poddziałania kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. W naborze, który odbędzie się od 1 do 30 grudnia, mogą o nią aplikować zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. Pomoc rozdzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji, a jej maksymalna wysokość wynosiła będzie 50%.

Od dnia 19 października 2015 r. oddziały regionalne ARiMR rozpoczną nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014 - 2020. Wnioski będą przyjmowane do dnia 17 listopada 2015 r.

Przyznanie premii w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie się odbywać na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt
 • rozwojem produkcji mleka krowiego
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego

Dnia 20 sierpnia 2015 r. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014 - 2020. Wnioski będą przyjmowane do dnia 16 września 2015 r.

 

Przyznanie premii dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie się odbywać na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z treścią rozporządzenia o przyznanie premii będzie się mógł starać wnioskodawca, który nie przekracza wieku  40 lat oraz spełnia pozostałe warunki wymienione w ww. rozporządzeniu.

Młody rolnik będzie miał trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), a termin na uzupełnienie powyższego liczony bedzie od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) będzie okeślana zgodnie z nowymi zasadami.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Znowelizowano rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Nowelizacje umożliwiają wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy z poszczególnych działań do dnia 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Aby skorzystać z wydłużonego terminu należy złożyć - we właściwym dla danego działania terminie - w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie.  Wnioskom o płatność złożonym do dnia 30 czerwca będzie przysługiwał 21 dniowy termin do ewentualnego uzupełnienia, natomiast dla wniosków złożonych od 1 lipca do 30 września jedynie 7 dniowy termin.

15 czerwca ruszył nabór wniosków  w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów",  które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR do 17 sierpnia 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania zostaną podane ocenie punktowej ze względu na spełnienie kryteriów wyboru operacji. Punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym beneficjent zamierza posadzić las. Największa liczba punktów przysługiwać będzie w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, a także na terenach  o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc. Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie zostanie opublikowana nie później niż 15 października 2015 r.

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać w ramach ww. działania jest zależna od powierzchni nasadzenia lasu, rodzaju sadzonek oraz sposobu ich ochrony. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Pomoc na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" będzie wypłacana w trzech różnych formach:

 • pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r.,
 • druga polega na wypłacaniu  przez 5 lat premii pielęgnacyjnej,
 • trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej.

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku o przyznanie płatności obszarowych do 15 czerwca, będą mogli ubiegać się o przyznanie ww. płatności do dnia 10 lipca.  Należne dopłaty będą pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane.

Od 5 września do 3 listopada 2014 roku można składać w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Powyższy wniosek aktualizacyjny może  złożyć  osoba, która ubiegała się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i  nie uzyskała pomocy z powodu braku środków - to znaczy znalazła się na tak zwanej "białej liście" określającej kolejność przysługiwania  w poszczególnych naborach opublikowanej na stronie Agencji jako ostatnia w lipcu 2014 roku.

 

 Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w terminie od 05-09-2014 do 03-11-2014 r oznacza, że wnioskodawca zostanie wykluczony z przyznania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", ponieważ nie będzie możliwe naliczenie punktów, a co za tym idzie uwzględnienie takiej osoby na krajowej liście rankingowej określającej kolejność przyznawania pomocy.

 

 W przypadku niezłożenia wniosku aktualizacyjnego dofinansowanie zostanie odmówione automatycznie przez ARiMR.

 

W ramach oferty firmy zapewniamy kompleksową obsługę ww. wniosków, w tym:

 

- analizę możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wyżej wymienionego działania

 

- sporządzenie wniosku aktualizacyjnego umożliwiające osiągnięcie maksymalnej liczby punktów (w miarę możliwości gospodarstwa) zgodnie z analizą gospodarstwa i po uzgodnieniu z klientem.

 

-  kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie rozpatrywania wniosku do momentu podpisania umowy o współfinansowanie operacji

 

- sporządzanie wniosku o płatność

 

- kompleksowy nadzór nad wykonaniem biznesplanu  

 

- reprezentację klienta przed jednostkami ARiMR

Dnia 14 sierpnia 2014 r. ogłoszono listę kolejności przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z naboru maj - czerwiec 2014 r.

 

Do dofinansowania z tytułu ww. programu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostało 7798 najwyżej punktowanych wniosków  z planowanych  8072.

Dnia 23 czerwca 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Ogółem w skali kraju zostało złożonych 23 444 wniosków, w tym:

- w województwie mazowieckim - 3785 wniosków

- w województwie lubelskim - 2712 wniosków.

 

Do dofinansowania z tytułu ww. programu w pierwszej kolejności zakwalifikowane ma być pierwsze 8072 najwyżej punktowanych wniosków.

 

Prognozowana liczba punktów niezbędnych do uplasowania się na tzw.          „ zielonej liście ” to około 17,7 pkt.

 

Oficjalne ogłoszenie list na stronach ARiMR nastąpi 14.08.2014r.

Od dnia 15 maja 2014r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym oferujemy Państwu promocję w wysokości 30% rabatu na pełną obsługę wniosku, w tym również reprezentację przed ARiMR dla pierwszych 100 klientów*.

 

Cena promocyjna wynosi od 900 zł

 

 

W cenę wliczony jest dojazd do klienta na terenie całego kraju

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom - celem poszerzenia zakresu usług - zostały podpisane umowy partnerskie z biurem rachunkowym AMTR oraz z  firmami zajmującymi się usługami finansowymi:

Centrum Kredytów Detalicznych GOLDEN TOWER 

Centrum Kredytów Firmowych INFO .

Kontakt

Golden Hills Consulting
Paulina Daśko


Tel.: 509 322 650

        509 121 806


E-mail: paulina@ghc24.eu

             lukasz@ghc24.eu

Skontaktuj się poprzez
Formularz kontaktowy

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Golden Hills Consulting Paulina Daśko